Εταιρεία

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Στους σκοπούς της ΙΛΥΔΑ περιλαμβάνεται η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών λύσεων, κάνοντας χρήση των διαθέσιμων πόρων μας, της τεχνογνωσίας και των υποδομών μας, παρέχοντας ευέλικτες, τεχνικά άρτιες, δοκιμασμένες και πιστοποιημένες ποιοτικά λύσεις.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΙΛΥΔΑ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015ISO 14001:2015 και ISO 27001:2013 και καλύπτουν όλες τις κύριες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Πολιτική Ποιότητας

Στην ΙΛΥΔΑ θεωρούμε ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν τη λειτουργία μας σύμφωνα με τις αρχές και στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.

Στην ΙΛΥΔΑ προσηλωμένα τηρούμε τις δεσμεύσεις μας όπως αυτές απορρέουν από το πρότυπο ISO, φιλοδοξώντας μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μεθοδολογιών α) να εντοπίζουμε τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας, β) να παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς που άπτονται του πεδίου δραστηριοποίησής μας και γ) να ενημερωνόμαστε σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που μας αφορούν.

Το σύνολο των δραστηριοτήτων μας υλοποιούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τις αναγνωρισμένες διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να πληρούνται όλα τα καθιερωμένα κριτήρια και προδιαγραφές, όπως αυτά απορρέουν από τις απαιτήσεις των πελατών, της νομοθεσίας αλλά και της ίδιας της εταιρείας και επιπλέον, να ικανοποιούνται οι αντικειμενικοί στόχοι για την ποιότητα που έχουν τεθεί τόσο σε επίπεδο διεργασιών όσο και σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι αντικειμενικοί στόχοι για την ποιότητα, όπως αυτοί ορίζονται από την ΙΛΥΔΑ, τεκμηριώνονται και αναλύονται διεξοδικά στα πλαίσια ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων λογισμικού υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις καθορισμένες για αυτά προδιαγραφές και χρόνους ολοκλήρωσης.
  • Υποστήριξη μετά την πώληση των προϊόντων έτσι ώστε να εξασφαλίζονται στο έπακρο οι προσδοκίες των πελατών.
  • Συνεχής συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και των δυνατοτήτων των προϊόντων λογισμικού που αναπτύσσονται.
  • Βελτίωση και συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε να καλύπτουν τις ραγδαία εξελισσόμενες απαιτήσεις και να αξιοποιούν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία.
  • Ενθάρρυνση των εργαζομένων και συνεργατών μας για την ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην εκπλήρωση των στόχων μας.
  • Ο βαθμός επίτευξης των καθιερωμένων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα προκύπτει από την παρακολούθηση των Δεικτών Ποιότητας με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας. Τα εν λόγω δεδομένα εξετάζονται και αξιολογούνται από την Διοίκηση στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων από το αρμόδιο τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Η Πολιτική Ποιότητας της ΙΛΥΔΑ αφορά σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της εταιρείας και αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης, αυτή να γνωστοποιείται όπως ενδείκνυται και να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλη την έκταση της εταιρείας.

Αγαπητοί μας πελάτες,

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι !

Αν δεν έχετε ήδη συμπληρώσει για φέτος το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη, κατεβάστε το έντυπο από εδώ, συμπληρώστε το, υπογράψτε-σφραγίστε το και αποστείλετε το στο e-mail

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη

Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.