Πιστοποίηση ασφάλειας κατά ISO/IEC 27001:2013

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η ΙΛΥΔΑ Α.Ε. , έχοντας σαν πρωταρχική προτεραιότητά της την Ασφάλεια Πληροφοριών, ολοκλήρωσε την πιστοποίηση των δραστηριοτήτων της κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013, από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Austria Hellas, προκειμένου:

  • Να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση, την επεξεργασία και τη μετάδοση των δεδομένων που αφορούν τις δραστηριότητες της ανάπτυξης λογισμικού, των υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων, της κατασκευής & συναρμολόγησης συστημάτων πληροφορικής
  • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
  • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους
  • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών της ανάπτυξης λογισμικού, των υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων, της κατασκευής & συναρμολόγησης συστημάτων πληροφορικής.
  • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

Η διεθνής αυτή πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η ΙΛΥΔΑ λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που χειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επενδύοντας συστηματικά στις υποδομές της καθώς και στην οργάνωσή και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού της.

Η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την εξέλιξη και την καινοτομία που έχει υιοθετήσει η ΙΛΥΔΑ και κατατάσσει την εταιρεία μεταξύ των πρωτοπόρων της αγοράς πληροφορικής στη χώρα.

Αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για διαρκή εξέλιξη διαδικασιών και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την παροχή πρωτοποριακών λύσεων λογισμικού που εξασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των πελατών της.

Αρχείο