Συστήματα Ποιότητας

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 27001:2013 αντίστοιχα, με πεδίο εφαρμογής την:

«Ανάπτυξη Λογισμικού και Παροχή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων»

Η εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Κύρια δυνατά της σημεία είναι η ανάπτυξη ίδιας (in house) τεχνογνωσίας, η αποδεδειγμένη αξιοπιστία των εφαρμογών της και η άρτια υποστήριξη τους, και η υψηλή εξειδίκευση στην ανάπτυξη προϊόντων. Παράλληλα η εταιρεία επενδύει στη συνεχή και συστηματική κατάρτιση του εξαιρετικά έμπειρου προσωπικού της ώστε να ενσωματώνει ικανοποιητικά και έγκαιρα τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας αλλά και των αναγκών των πελατών της. Το όραμα της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της όσον αφορά την προμήθεια καινοτόμου λογισμικού και την παροχή των σχετιζομένων υπηρεσιών, προσφέροντας τους αξιόπιστα, σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. θέτει στόχους για την παρακολούθηση της επίδοσής της τόσο για τα θέματα Ποιότητας όσο και για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφάλεια Πληροφοριών της. Οι στόχοι της εταιρείας είναι αντιπροσωπευτικοί του μεγέθους του καθώς και του κοινωνικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Για τον ορισμό των στόχων, η εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται στον καθορισμό των Δυνατών και Αδύναμων σημείων της καθώς και στις Απειλές και Ευκαιρίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Ακόμη, η εταιρεία προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.

Παράλληλα, κάνει αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την λειτουργία της, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων του και να λάβει εγκαίρως μέτρα διαχείρισης.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την συμμόρφωση των υπηρεσιών του με νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που τις διέπουν. Παράλληλα δεσμεύεται να προστατεύει το Περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης που μπορεί να προκύψει από τις δραστηριότητές του και την μείωση της χρήσης πόρων, ενώ τελικώς δεσμεύεται για την διασφάλιση ασφαλής τήρησης, επεξεργασίας και μετάδοσης των δεδομένων που αφορούν τις δραστηριότητες της ανάπτυξης λογισμικού, των υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων, της κατασκευής & συναρμολόγησης συστημάτων πληροφορικής που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών ή την περιβαλλοντική διαχείριση της εταιρείας.

Για την επίτευξη αυτής της δέσμευσης η εταιρεία έχει υιοθετήσει μεθοδολογία εντοπισμού των απαιτήσεων αυτών καθώς και διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσής του με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Βασική δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας ΙΛΥΔΑ Α.Ε είναι η διαρκής βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση και κάθε έκδοσή της κοινοποιείται ή/και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.