Στρατηγική

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας μας έχει βασιστεί στην ικανότητά μας να αναπτύσσουμε και να διαθέτουμε συστήματα και εφαρμογές λογισμικού τα οποία αφορούν αφενός τυποποιημένα προϊόντα λογισμικού και εφ’ ετέρου εξειδικευμένες αγορές που απαιτούν συνδυασμό διαφορετικών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Έχοντας επικεντρωθεί στην απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας μπορούμε και προσαρμόζουμε το λογισμικό μας έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε εξειδικευμένες απαιτήσεις των. Ένεκα αυτού αποκτήσαμε συγκριτικό πλεονέκτημα τεχνογνωσίας τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο ανάλυσης και κατανόησης των αναγκών της αγοράς.

Η ανάπτυξη της Εταιρείας μας υποστηρίχθηκε σημαντικά από κεφαλαιουχικές επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν τόσο με ίδια κεφάλαια όσο και στα πλαίσια επενδυτικών νόμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ΙΛΥΔΑ να διαθέτει την ικανή υποδομή τόσο για τη διαχείριση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της, όσο και για την περαιτέρω μεγέθυνση της. Η ικανότητα μας να διατηρούμε την υψηλή ανταγωνιστικότητα στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας καθώς και να ενσωματώνουμε ικανοποιητικά και έγκαιρα σε αυτά τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας αλλά και των αναγκών των πελατών μας αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για τη εξασφάλιση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της Εταιρείας μας με άμεσες συνέπειες στην ολοκληρωμένη υποστήριξη, σιγουριά και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Τα προϊόντα λογισμικού και η εφαρμογές μας χρήζουν υψηλού βαθμού παραμετροποίησης και προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με δυνατότητες κάλυψης των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών και της συνεχούς εξέλιξης που χαρακτηρίζει τον κλάδο της πληροφορικής.

Ανακεφαλαιώνοντας παραθέτουμε επιγραμματικά τα ακόλουθα :

 • Η Εταιρεία μας για την ανάπτυξη των προϊόντων της χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής έχοντας επενδύσει κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη ίδιας (in house) τεχνογνωσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα προϊόντα λογισμικού που αναπτύσσουμε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά παρουσιάζοντας υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Η Εταιρεία μας είναι μια ιδιαίτερα δυναμική εταιρεία του κλάδου της πληροφορικής ως προς την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της, με σημαντική διαχρονική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας μας.
 • Είμαστε μια άκρως ανταγωνιστική εταιρεία συγκριτικά με το μέγεθος μας, καθώς το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, γεγονός που καταδεικνύει την αποδεδειγμένη αξιοπιστία των εφαρμογών μας και την άρτια υποστήριξη των.
 • Είμαστε πρωτοπόρος εταιρία ως προς τη ικανότητα μας να συνδυάζουμε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, να αναπτύσσουμε αποτελεσματικά ολοκληρωμένες εφαρμογές και λύσεις, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις της συνεχούς εξελισσόμενης αγοράς λογισμικού.
 • Κατέχουμε σημαντικό μερίδιο αγοράς τόσο σε τυποποιημένες εφαρμογές λογισμικού κατηγορίας ERP όσο και σε εξειδικευμένες κάθετες αγορές (niche markets).
 • Διακρινόμαστε για την ικανότητα μας στην ανάπτυξη κατά παραγγελία (tailor-made) εφαρμογών μέσω των οποίων καταδεικνύεται η υποδομή μας στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών από μηδενική βάση, στοιχείο ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης.
 • Παρά το μεσαίο της μέγεθος της εταιρείας μας έχουμε επιτύχει ικανοποιητική διαφοροποίηση του πελατολογίου μας με απουσία εξάρτησης από συγκεκριμένους πελάτες.
 • Τα προϊόντα μας έχουν αναπτυχθεί με χρήση τεχνογνωσίας και εργαλείων λογισμικού τα οποία είναι διαθέσιμα από τις κορυφαίες και διαχρονικές εταιρείας της αγοράς λογισμικού και δεν παρουσιάζουν εξάρτηση από συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ή βάση δεδομένων.
 • Παράλληλα διαθέτουμε καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε και να ενσωματώνουμε άμεσα στις εφαρμογές μας, τις νέες τάσεις του χώρου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
 • Τα προϊόντα μας διακρίνονται για την υψηλή δεκτικότητα παραμετροποίησης τους, γεγονός που επιτρέπει την παροχή ακόμη και σε «τυποποιημένες» εφαρμογές ERP προς μεγάλες εταιρίες, υψηλού βαθμού εξειδίκευσης ανά πελάτη, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης.
 • Λόγω της ικανότητας ανάπτυξης λογισμικού και της υφιστάμενης βάσης τεχνογνωσίας μας παρουσιάζουμε υψηλή ευελιξία για συνεργασίες με άλλες εταιρείες του κλάδου για την από κοινού ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών.
 • Έχουμε ενταχθεί κατ’ επανάληψη σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα και έχει αξιολογηθεί από εξειδικευμένους φορείς (πχ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) ως εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με απόλυτη ειδίκευση στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.